Tarinagolf ry:n säännöt

(lyhenne Tarina)

Nimi ja kotipaikka

1 §

Yhdistyksen nimi on Tarinagolf ry ja sen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Tarkoitus ja sen toteuttaminen

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää golfurheilun harrastus- ja kilpailutoimintaa ja tässä tarkoituksessa järjestää juniorivalmennusta, harjoitustilaisuuksia ja golfkilpailuja sekä näihin liittyvää kokous- ja kerhotoimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi omistaa ja hallita golftoimintaan liittyvää kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen etuuden hankkiminen yhdistyksen toimintaan osallistuville.

Jäsenyys

3 §

Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toimintamuodot. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen johtokunta kirjallisen anomuksen perusteella.
Jäsenet ovat joko aikuis- tai juniorijäseniä siten, että juniorijäsen siirtyy aikuisjäseneksi sen kalenterivuoden päättyessä, jolloin hän täyttää 21 vuotta. Vuosikokous voi johtokunnan esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai sen tarkoituksen toteuttamisessa.

4 §

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Johtokunta voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka
– laiminlyö jäsenmaksunsa maksamisen,
– toimii yhdistyksen sääntöjen tai tarkoituksen vastaisesti taikka
– syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan.
Johtokunta voi evätä jäseneltä äänioikeuden yhdistyksen kokouksissa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan kokouksen päättämään päivämäärään mennessä.
Johtokunta ja Suomen Golfliitto ry. voivat päättää kurinpitotoimista, joita ovat varoitus, sakko ja kilpailu- ja toimintakielto, ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista Suomen Golfliitto ry:n säännöissä ja niiden nojalla annetuissa määräyksissä mainitulla tavalla.

5 §

Yhdistyksen aikuis- ja juniorijäsenet suorittavat yhdistyksen syyskokouksen vahvistamat liittymis- ja vuotuiset jäsenmaksut.
Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksua.

6 §

Yhdistyksen lainmukaisena hallituksena toimii johtokunta. Yhdistyksen syyskokous valitsee johtokuntaan puheenjohtajan ja mies- ja naiskapteenin. Puheenjohtaja ja kapteenit valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan niin, että kapteenit ovat vuorovuosina erovuorossa. Johtokuntaan valitaan kuusi (6) muuta jäsentä kolmeksi (3) vuodeksi siten, että joka vuosi kaksi (2) jäsentä on erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla kapteenien ja ensimmäisellä ja toisella kerralla jäsenten erovuoroisuus ratkaistaan arvalla ja sen jälkeen vuoron mukaan.

Johtokunnasta kesken toimikauden eronneen jäsenen tilalle yhdistyksen kokous valitsee uuden jäsenen eronneen jäsenen toimikauden loppuajaksi. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja rahastonhoitajan sekä näille kummallekin varamiehen.

Johtokunta voi ottaa yhdistyksen palvelukseen toiminnanjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä määrätä heidän työsuhteesta ja palkkaeduista.

7 §

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin vähintään kolme (3) johtokunnan jäsentä sitä heiltä kirjallisesti vaatii.

Kutsu johtokunnan kokoukseen on toimitettava sen jäsenille kirjallisesti.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.

Johtokunnan kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.

Tilien ja hallinnon tarkastus

8 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja tilit sekä tarpeelliset asiakirjat on ennen maaliskuun 15. päivää jätettävä tilintarkastajalle, jonka on annettava lausuntonsa johtokunnalle maaliskuun loppuun mennessä.

Yhdistyksellä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja, mikäli varsinainen tilintarkastaja ei ole Kauppakamarin tai Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, yksi varatilintarkastaja..

 

Yhdistyksen kokoukset

9 §

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään kaksi: kevätkokous huhti-toukokuussa ja syyskokous marras-joulukuussa. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin yhdistyksenkokous niin päättää tai johtokunta katsoo tarpeelliseksi taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) jäsenistä kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun ehdotus sen pitämisestä tässä säädetyssä järjestyksessä on tehty.

10 §

Kutsu varsinaiseen kokoukseen sekä ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen on postitettava tai toimitettava kirjallisesti yhdistyksen jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta, tai julkaistava vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta paikkakunnalla säännöllisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

11 §

Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri,
– valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
– valitaan kaksi ääntenlaskijaa,
– todetaan kokouksen laillisuus.

Tämän lisäksi kevätkokouksessa
– esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus,
– vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille tai toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto kuluneena vuonna tai siitä annettu kertomus saattavat antaa aihetta,
– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista johtokunnalle on tehty kirjallinen ilmoitus ennen kuluvan vuoden maaliskuun 15. päivää sekä

syyskokouksessa
– valitaan johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi ja seuran kapteeni erovuoroisen tilalle,
– valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle,
– valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai 8 §:n mukainen tilintarkastusyhteisö,
– vahvistetaan tulevan vuoden liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus, näiden erääntymisajankohta sekä myöhästyneelle maksulle suoritettavan viivästymismaksun suuruus,
– vahvistetaan tulevan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma,
– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista johtokunnalle on tehty kirjallinen ilmoitus ennen kuluvan vuoden lokakuun 15. päivää.

12 §

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin läsnä olevalla aikuis-, juniori- ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Kuluvan vuoden jäsenmaksunsa laiminlyöneellä jäsenellä ei ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa.

Äänestykset ovat avoimia paitsi jos vähintään yksi neljäsosa (1/4) kokouksessa läsnä olevista jäsenistä vaatii suljettua lippuäänestystä.

Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

Nimen kirjoittaminen

13 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa kaksi johtokunnan jäsentä yhdessä tai yksi johtokunnan jäsen yhdessä jonkun johtokunnan siihen määräämän henkilön kanssa.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

14 §

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

15 §

Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat on käytettävä yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla golfurheilua edistävään tarkoitukseen.

Erillisiä säännöksiä

16 §

Niissä kohdissa, joista näissä säännöissä ei ole muuta määrätty, noudatetaan voimassaolevia yhdistyslainsäännöksiä.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
——————–
Rekisteri no 140.698

Uudistetut säännöt on hyväksytty seuran varsinaisessa syyskokouksessa 17.12.2005.
Yhdistysrekisteritoimisto on hyväksynyt ja rekisteröinnyt säännöt 31.10.2006.

 

Tarinagolf Oy

Tarinagolf Oy:llä on kolme osakesarjaa: A, B, C

A-osake on ns. hallintaosake, johon ei liity pelioikeutta. Sillä on 20 ääntä / osake ja kaikki A-osakkeet omistaa Tarinagolf ry.

B-osake on ”vanha osake”, johon ei liity pelioikeutta tai muita pelaamiseen liityviä taloudellisia etuja tai vastikevelvollisuutta. B-osakeita on muunnettu ja muunnetaan C-osakkeiksi yhtiöjärjestyksen määrittelemin ehdoin.

C-osake sisältää yhden pelioikeuden ja pelioikeusvastikkeen maksuvelvollisuuden. Kuitenkin, mikäli C-osakas ei jostain syystä käytä pelioikeutta kuluvana kautena, niin siitä on tehtävä kirjallinen ilmoitus 30.4. mennessä toimistoon ja sen jälkeen pelioikeusvastiketta ei tarvitse maksaa.

A-osake: 20 ääntä Tarinagolf ry. omistaa kaikki. Ei pelioikeutta.
B-osake: 1 ääni myynnissä vapailla markkinoilla. Ei pelioikeutta.
C-osake: 1 ääni. Yksi pelioikeus tai vaihtoehtoisesti 16 kpl greenfeetä.

 

Yhtiöjärjestys

1§ Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Tarinagolf Oy ja kotipaikka Siilinjärven kunta.

2§ Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa, hallita ja ylläpitää golfkenttiä ja niiden laitteita rakennuksineen sekä vuokrata yhtiön hallussa olevia pelioikeuksia ylläpitämilleen golfkentille. Yhtiö voi myös omistaa ja hallita muillekin urheilu- ja vapaa-ajantoiminnoille tarpeellisia laitteita, kiinteistöjä ja vuokraoikeuksia sekä harjoittaa kahvila-, ravintola- ja majoitustoimintaa kuin myös urheilu- ja vapaa-ajanvälineiden kauppaa ja vuokrausta. Yhtiö voi lisäksi tuottaa erilaisia palveluita ja harjoittaa koneiden ja laitteiden vuokrausta.

3§ Vähimmäis- ja enimmäispääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on 483.575 euroa ja enimmäispääoma on 1.934.300 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan yhtiöjärjestystä muuttamatta korottaa tai alentaa.

4 § Osakkeen nimellisarvo

Osakkeiden nimellisarvo on kahdeksansataaneljäkymmentäyksi (841) euroa.

5 § Osakelajit

Yhtiöllä on erilajisia osakkeita, jotka jakaantuvat A-sarjaan, B-sarjaan ja C-sarjaan.

A-sarjaan kuuluvia osakkeita on vähintään 90 kappaletta ja enintään 150 kappaletta. B-sarjaan kuuluvia osakkeita on vähintään 1 kappaletta ja enintään 254 kappaletta. C-sarjaan kuuluvia osakkeita on vähintään 484 kappaletta ja enintään 1.896 kappaletta.

A-sarjan osakkeilla on kaksikymmentä (20) ääntä ja B- ja C-sarjan osakkeilla on yksi ääni osaketta kohti yhtiökokouksessa äänestettäessä.

C-sarjan osakkeisiin liittyy yksi pelioikeus osaketta kohden. Pelaava C-sarjan osakkeen omistaja on velvollinen suorittamaan yhtiölle pelioikeusvastiketta. Mikäli C-sarjan osakas ei käytä pelioikeutta, hän on velvollinen ilmoittamaan, kirjallisesti yhtiölle siitä vuosittain 30.4. mennessä, jonka jälkeen hän ei ole pelioikeusvastikevelvollinen ja yhtiöllä on oikeus vuokrata tällainen pelioikeus kolmannelle.

A- ja B-sarjan osakkeisiin ei liity pelioikeutta eivätkä A- ja B-sarjan osakkeen omistajat ole velvollisia suorittamaan yhtiölle pelioikeusvastiketta.

6 §  Osakkeiden muuntaminen

B-sarjan osakkeen omistajalla on oikeus muuntaa omistamansa osake C-sarjan osakkeeksi esittämällä tätä koskeva vaatimuksensa yhtiölle. Osakkeiden muuntamisen ajankohdasta, perittävästä maksusta ja muista muuntamismenettelyn yksityiskohdista päättää yhtiökokous.

7 § Pelioikeudet ja vastike  

Pelioikeus tuottaa oikeuden pelata yhtiön hallitsemilla golfkentillä. Pelioikeuden tarkempi sisältö määritellään yhtiön syyskokouksen vuosittain seuraavaa kalenterivuotta varten vahvistamassa peliohjesäännössä.

Osakkeisiin liittyvien pelioikeuksien lisäksi yhtiön haltuun ja vuokrattavaksi jätetään yhtiön syyskokouksen seuraavaksi vuodeksi vahvistama määrä pelioikeuksia sekä junioripelioikeuksia.

C-sarjan osakkeen omistajalla on velvollisuus suorittaa yhtiölle pelioikeusvastiketta, jolla katetaan golfkentän kunnostamisesta ja ylläpitämisestä aiheutuvia kustannuksia. Pelioikeusvastikkeella katettava osuus edellä mainituista kustannuksista vastaa C-sarjan osakkeen omistajilla olevaa osuutta pelioikeuksista. Pelioikeusvastikkeen määrä jakaantuu osakkaiden kesken heidän osakeomistuksensa suhteessa.

Yhtiölle suoritettavan pelioikeusvastikkeen määrän sekä pelioikeuden ja junioripelioikeuden vuokran vahvistaa yhtiön syyskokous seuraavaa kalenterivuotta varten. Pelioikeuden vuokran on oltava vähintään 30 prosenttia suurempi kuin pelioikeusvastike. Junioripelioikeuden vuokra voi olla pelioikeusvastiketta edullisempi. Pelioikeusvastikkeen ja pelioikeusvuokrien maksuajan ja -tavan määrää yhtiön hallitus.

8 §  Pelioikeuden ottaminen yhtiön hallintaan

Mikäli C-sarjan osakkeen omistaja ei ole maksanut 7 §:n mukaista erääntynyttä pelioikeusvastiketta hallituksen määräämänä ajankohtana, hallitus voi päättää ottaa osakkeen tuottaman pelioikeuden yhtiön hallintaan enintään 3 vuoden ajaksi.

Yhtiön hallitus voi vuokrata haltuun ottamansa pelioikeuden enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Yhtiön hallussa olevan pelioikeuden vuokraamisesta saatavasta korvauksesta vähennetään maksamatta olevat pelioikeusvastikkeet viivästyskorkoineen, haltuunoton aikana erääntyvät pelioikeusvastikkeet sekä vuokrauksesta aiheutuneet kustannukset. Erotus peritään maksun laiminlyöneeltä C-sarjan osakkeenomistajalta ja vastaavasti ylijäävä osa tilitetään C-sarjan osakkeen omistajalle.

Mikäli osakas maksaa kaikki erääntyneet maksunsa yhtiölle viivästyskorkoineen, osakas saa pelioikeutensa takaisin.

9§     Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus.

10 § Toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittaa yhtiön toimitusjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

11 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja. Toisen varsinaisista tilintarkastajista tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.

Edellä mainittujen sijasta tilintarkastajaksi voidaan valita Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jolloin ei valita toista varsinaista tilintarkastajaa eikä myöskään varatilintarkastajaa.

Tilintarkastajien toimikausi on yhtiön syyskokouksen jälkeinen tilikausi.

12 § Yhtiökokoukset

Yhtiöllä on vuosittain kaksi varsinaista yhtiökokousta kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous marras- tai joulukuussa.

Kevätkokouksessa on:
esitettävä
1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
2. tilintarkastuskertomus
 päätettävä
3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
 käsiteltävä
6. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa on:
päätettävä
1. peliohjesäännön sisällöstä,
2. vastikkeen määrästä,
3. pelioikeuksien ja junioripelioikeuksien määrästä ja vuokrasta,
4. toimintasuunnitelman sisällöstä,
5. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista sekä
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä,
 valittava
7. hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä
8. tilintarkastajat ja
 käsiteltävä
9. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta heidän yhtiön osakeluetteloon merkityillä osoitteilla postitetuilla kirjeillä tai yhtiölle ilmoittamallaan sähköpostiosoitteella tai julkaistava paikkakunnalla säännöllisesti ilmestyvässä sanomalehdessä tai yhtiön internetsivuilla.

Tilikausi
14 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

15 § Muilta osin noudatetaan voimassaolevan osakeyhtiölain säännöksiä.

Yhtiöjärjestyksen muutokset hyväksytty yhtiökokouksessa 27.11.2018.