Ympäristöstrategia ja ympäristöpolitiikka 2015

 

TarinaGolfin ympäristöstrategian pohjana toimii Golfliiton strategia.

  • VISIO: koko kansan harrastus
  • MISSIO: kokoava voima golfin piirissä
  • ARVOT: yhteiskuntavastuullisuus
  • TAVOITTEET: ympäristövastuullisuus

Tarinagolfin ympäristöstrategia

VISIO

TarinaGolf on yhteiskuntavastuullisesti sitoutunut golfyhteisö Suomessa

MISSIO

TarinaGolfin jäsenistö ja henkilöstö toimivat ympäristövastuullisesti sitoutuneena lajin piirissä kaikkialla, myös toimiessaan golfin piirissä Tarinan ulkopuolella

ARVOT

Yhteiskuntavastuullinen sitoutuneisuus ja luonnon arvostaminen

PÄÄMÄÄRÄ

Suunnitelmallisuudella minimoidaan ja ennaltaehkäistään merkittävimmät ympäristöriskit. Toiminnassa huomioidaan kulloinkin voimassa olevat lait ja asetukset.

Itse toiminnan ohjaavana voimana toimivat ympäristöjärjestelmät.

TOIMINTA

TarinaGolfissa on ympäristöjärjestelmä auditoitu vuonna 2013 ja järjestelmä on ollut täydessä toiminnassa vuodesta 2014 alkaen.

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

Tarinaharjun Golf Oy:n ja Tarinagolf ry:n johto sitoutuu jatkuvasti kehittämään Tarinaharjun golfkenttää ja sen toimintaa ympäristön laadun parantamiseksi ja ympäristölle haitallisten uhkien torjumiseksi. Tässä suhteessa Tarinaharjun golfkenttä pyrkii toimimaan eturivissä, ei vain Suomen, mutta myös Euroopan golfyhteisöä ajatellen.

Tarinassa otetaan käyttöön ympäristöjärjestelmä. Päivittäisessä kentänhoidossa ympäristöjärjestelmä ohjaa noudattamaan vastuullisen ympäristönhoidon periaatteita. Tavoitteena on ottaa huomioon luonnon ja kulttuuriympäristön asettamia vaatimuksia ilman, että kentänhoidon tasosta tingitään. Toimintaa ohjaa ympäristötyöryhmä.

Kentänhoidon lisäksi henkilöstön ja pelaajien ympäristövastuullisen toiminnan ja käyttäytymisen tärkeyttä korostetaan. Hyvään tulokseen pyritään jatkuvalla koulutuksella ja valistustoiminnalla.

Golfyhteisö huolehtii siitä, että sen käyttöönottamat työmenetelmät, laitteet, koneet, tarvikkeet, kemialliset yhdisteet ja öljyt sekä maa-aines ovat ympäristönsuojelun kannalta hyväksyttäviä alkuperältään, vaikutuksiltaan sekä kierrätysominaisuuksiltaan.

Yleisölle kerrotaan golfyhteisön sitoutumisesta ympäristön laadun parantamiseen sekä ympäristöä uhkaavien vaarojen torjumiseen. Erityisesti pyritään avoimeen vuorovaikutukseen kentän läheisyydessä asuvan ja toimivan yhteisön kanssa yhteistä ympäristöä koskevissa asioissa.

Varmistetaan yhteistyö viranomaisten, erityisesti Siilinjärven kunnan, kanssa ympäristöä koskevissa lupa- ja maankäyttöasioissa.

Huolehditaan siitä, että kentällä toimivat urakoitsijat ja toisaalta yhteisön käyttämät alihankkija toimivat hyväksyttäviä ympäristöperiaatteita noudattaen.

Tarinaharjun kentästä pyritään luomaan maisemallisesti alue, joka toisaalta hyvin sopii läheiseen kulttuurimaisemaan, ja toisaalta toimii vaihettumis- ja suojavyöhykkeenä Tarinaharjun ja Patakukkulan harjujen suoja-alueelle sekä tärkeälle pohjavesialueelle.

Tarinaharjun kentällä pyritään edistämään luonnon monimuotoisuutta turvaamalla alueelle sopivien kasvien, puiden ja eläinten kasvuolosuhteet. Tähän pyritään kylvämällä ja istuttamalla valittuja lajikkeita sekä harjoittamalla hoitotoimenpiteitä vain sellaisilla alueilla, joita peli- ja hoitotoiminta välttämättä tarvitsee.